ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for September)
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ