ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for August)
ថ្ងៃទី២១ ខែ​តុលា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ