ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for June)
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​កក្កដា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ