ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for April)
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​ឧសភា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ