ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for March)
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​មេសា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ