ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for February)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​មីនា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ