ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ មករា ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for January)
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​កុម្ភៈ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ