ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ (GFS for December)
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​មករា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ