ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ (GFS for November)
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​ធ្នូ ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ