ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ (GFS for April)
ថ្ងៃទី៧ ខែ​មិថុនា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ