ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ (GFS for February)
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មីនា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ