ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ (GFS for January)
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​កុម្ភៈ ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ