ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for April)
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​មិថុនា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ