ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for September)
ថ្ងៃទី៦ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ