ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ វិច្ឋិកា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for November)
ថ្ងៃទី១០ ខែ​មករា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ