ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for May)
ថ្ងៃទី៨ ខែ​កក្កដា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ