ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for July)
ថ្ងៃទី២៦ ខែ​សីហា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ