ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for September)
ថ្ងៃទី១ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ