ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ (GFS for December)
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​មករា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ