ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ (GFS for November)
ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ