ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ (GFS for May)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​មិថុនា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ