ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ (GFS for April)
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​ឧសភា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ