ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្តីពី​លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆមាស​ទី១ និង​លទ្ធផល​ប៉ាន់ស្មាន​នៃ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៧
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​កញ្ញា ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ