ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ដីពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​ឆមាស​ទី១ និង​លទ្ធផល​ប៉ាន់​ស្មាន​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៦។
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​សីហា ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ