ឯកសារ

យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងកាបូបកម្ពុជា ២០២២-២០២៧
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ