ឯកសារ

ព្រះ​រាជ​ក្រម នស/រកម/១២០៨/០២៦ របស់ ព្រះ​ករុណា​ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​បរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី៥ ខែ​មករា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ