ឯកសារ

ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ នស/រកត/០៤០៩/៣៩២ ស្ដី​ពី​ការ​តែងតាំង ឯកឧត្ដម ទូច ឡេង ជា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មេសា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ