ឯកសារ

ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ នស/រកត/០៤០៩/៣៨៩ ស្ដី​ពី​ការ​តែងតាំង ឯកឧត្ដម ជូ គឹមឡេង ជា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បន្ថែម​លើមុខងារ​បច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មេសា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ