ឯកសារ

ព្រះរាជ​ក្រម នស/រកម/១២១២/០១០ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាសឱ្យប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣ ។
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មករា ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ