ឯកសារ

ព្រះរាជក្រឹត្យ​ នស / រកត / ០៩១២ / ៨៤៨ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​អាយុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​ជា​ស្រ្តី ។
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​តុលា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ