ឯកសារ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២០៨/០២០ របស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៩
ថ្ងៃទី៤ ខែ​មករា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ