ឯកសារ

ព្រឹត្តិ​បត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា ចេញផ្សាយ​លើក​ទី១៦ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃទី៩ ខែ​ធ្នូ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ