ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ២០២៣
ថ្ងៃទី២១ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ