ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំត្រីមាស​ទី៤ ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មីនា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ