ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំត្រីមាស​ទី២ ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​តុលា ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ