ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំត្រីមាស​ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃទី២១ ខែ​ឧសភា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ