ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី១២ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២១
ថ្ងៃទី៣ ខែ​កញ្ញា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ