ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​-​ចេញ​ផ្សាយ​លើក​ទី២ ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៦
ថ្ងៃទី១ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ