ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៣ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី២ ឆ្នាំ​២០១៦
ថ្ងៃទី១២ ខែ​មេសា ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ