ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៤ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៧
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​កញ្ញា ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ