ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៥ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃទី២៣ ខែ​មីនា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ