ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៦ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​កញ្ញា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ