ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៨ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃទី២១ ខែ​កញ្ញា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ