ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី១១ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​មីនា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ