ឯកសារ

ប្រកាស ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្រ្តីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មីនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ