ឯកសារ

ប្រកាស លេខ ៧២៧ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី​ប្រេង និងឧស្ម័ន ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ