ឯកសារ

ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង លេខ ១១៩២ សហវ-កយ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​កម្រៃ​សេវា​រដ្ឋបាល​នៃ​ការ​ផ្ដល់​ព្រឹត្តិបត្រ​ថ្កោល​ទោស
ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ