ឯកសារ

ប្រកាស​អន្តរក្រសួង លេខ ៩៣៤ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​កំណត់​សួយសារ​ខ្សាច់​សំណង់ និង​ខ្សាច់​ល្បាយ​ភក់ នាំ​ចេញ​ក្រៅ​ប្រទេស ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ