ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ 600 សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​របស់​គម្រោង​វិនិយោគ មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ ដែល​ផុត​រយៈ​ពេល​លើក​លែង​ពន្ធ
ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ