ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៩៦៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្ដីពីការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន។
ថ្ងៃទី៣ ខែ​តុលា ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ